דף הבית
הרבחה תודוא | רשק תריצי
support center:
user: psw:
on-web לש ןוסחאה תוליבח
Unix Host
Unix Plan 1 Unix Plan 2 Unix Plan 3
Price per month 15.95$ 23.95$ 29.95$
Space 25MB 50MB 120MB
Data transfer 1000MB 2000MB 5000MB
e-mail boxes 5 10 20
Data base - + +
SSL + + +
Services

:תוללוכ Unix Plan 1,2,3 תוליבח

CGI-Bin
Perl, C++, Python, PHP
FTP Account
Daily/monthly/Yearly Stats
Multimedia

:םג תוללוכ Unix Plan 2,3 תוליבח

MySQL Database
Password protected directories
ישדוח 5$ : 1 הליבחל MySQL Database תפסות *:תויללכ תורעה
.29$ ךסב םיימעפ-דח המקה ימד ללוכ וניאו םישדוח השולשל שארמ םולשתב ריחמה -
.מ"עמ םיללוכ םניאו םירלודב םיריחמה -
.שארמ הנשל םולשתל 10% לש החנה -

:תופסונ תויולע
.$1 - 10MB לש ףסונ ןוסחא חטש רובע ישדוח םולשת -
.$1 - 100MB לש תפסונ תישדוח הרובעת רובע ישדוח םולשת -
.$20 - SQL Server 2000 50MB לכ רובע ישדוח םולשת -
.$2 - םייק ןובשחל ףסונ ןיימוד תיינפה רובע ישדוח םולשת -
.$15 - (ףסונ רתא ומכ) ךלש קסיד חטשב תרחא הירפסל ףסונ ןיימוד תיינפה רובע ישדוח םולשת -

03-562-70-70 - וישכע ונפלט םיפסונ םיטרפלו תונמזהל

ינורטקלאה ראודה תועצמאב קווישה תקלחמל תורישי תונפל ןתינ

ינורטקלאה ראודה תועצמאב תינכטה הכימתה תקלחמל תורישי תונפל ןתינ


Unix אחסון
דיוור אלקטרוני
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי
מערכת להצפנת ואבטחת נתונים
03-5627070:וישכע ורשקתה תונמזהלו םיטרפל
67013 ביבא לת ,6 לט עפש ,מ"עב זייווניא - תורומש תויוכזה לכ