דף הבית
הרבחה תודוא | רשק תריצי
support center:
user: psw:

םינותנ תחטבאו הנפצה תכרעמ

תוקידב ,םינותנ תחטבא ,םירושיק תנפצה םוחתב תונורתפ םיקפסמ ונחתיפש םיגולונכט םילכ רפסמ
.'וכו תואכז
.חוקלל קפס ןיב עדימ לש חוטב רבעמ םירשפאמ םילכה ,B2B ה םוחתב

:רשפאמ ילכב שומישה
.תרוקיב תורפיסו םייארקא םירפסמ ,ירוביצ/יטרפ חתפמ י"ע עדימה דודיק *
.עדימב הלבח עונמל תנמ לע עדימה תומלש תקידב *
.5MD - תילטיגיד המיתחב שומיש י"ע עדימה תויטנתוא תקידב *
.הלבק רושיא *

קפס ןיב עדימ רבעמ שי וב םושי לכב םהב שמתשהל יוצר .םיבר םישומישל םימיאתמ ל"נה םילכה
.ךרוצה יפל םיפסונ םילודומ ףיסוהל ןתינ .תירוביצ תשר ךרד חוקלל

ףסונ עדימ תלבקו רשק תריציל ןאכ ץחל

אחסון windows 2000
Unix אחסון
דיוור אלקטרוני
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי
מערכת להצפנת ואבטחת נתונים
03-5627070:וישכע ורשקתה תונמזהלו םיטרפל
67013 ביבא לת ,6 לט עפש ,מ"עב זייווניא - תורומש תויוכזה לכ