דף הבית
הרבחה תודוא | רשק תריצי
support center:
user: psw:
on-web לש ןוסחאה תוליבח
 
NT Plan 1 NT Plan 2 NT Plan 3
Price per month 17.95$ 28.95$ 36.95$
Space 20MB 50MB 120MB
Data transfer 1000MB 2000MB 5000MB
e-mail boxes 5 10 25
Data base - Access Access
SSL - - +
Services

:תוללוכ NT Plan 1,2,3 תוליבח

Active Server Page (ASP)
CGI-Bin
Web statistics

:םג תללוכ NT Plan 2,3 תליבח

FTP Account
ODBC Connections


:םג תללוכ NT Plan 3 תליבח

Secure Server SSL

ישדוח 3$ : 2,1 הליבחל SSL תפסות *
ישדוח 5$ : 1 הליבחל Access ODBC תפסות *:תויללכ תורעה
.29$ ךסב םיימעפ-דח המקה ימד ללוכ וניאו םישדוח השולשל שארמ םולשתב ריחמה -
.מ"עמ םיללוכ םניאו םירלודב םיריחמה -
.שארמ הנשל םולשתל 10% לש החנה -

:תופסונ תויולע
.$1 - 10MB לש ףסונ ןוסחא חטש רובע ישדוח םולשת -
.$1 - 100MB לש תפסונ תישדוח הרובעת רובע ישדוח םולשת -
.$20 - SQL Server 2000 50MB לכ רובע ישדוח םולשת -
.$2 - םייק ןובשחל ףסונ ןיימוד תיינפה רובע ישדוח םולשת -
.$15 - (ףסונ רתא ומכ) ךלש קסיד חטשב תרחא הירפסל ףסונ ןיימוד תיינפה רובע ישדוח םולשת -

:םיפסונ םיתוריש
םיעיצמ ונא ,דבלב תיתנש ןוסחא תליבח םינימזמה ,וניתוחוקלל :רתא תקוזחת
שדוחל 25$ לש םיריחמב דועו הקיפרג ,html ,database, asp םיללוכה רתא תקוזחת יתורש
.הדובע תועש שש דע רובע שדוחל 55$ וא הדובע םייתעש דע רובע

03-562-70-70 - וישכע ונפלט םיפסונ םיטרפלו תונמזהל

ינורטקלאה ראודה תועצמאב קווישה תקלחמל תורישי תונפל ןתינ

ינורטקלאה ראודה תועצמאב תינכטה הכימתה תקלחמל תורישי תונפל ןתינ


Unix אחסון
דיוור אלקטרוני
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי
מערכת להצפנת ואבטחת נתונים
03-5627070:וישכע ורשקתה תונמזהלו םיטרפל
67013 ביבא לת ,6 לט עפש ,מ"עב זייווניא - תורומש תויוכזה לכ