דף הבית
הרבחה תודוא | רשק תריצי
support center:
user: psw:

יארשא יסיטרכ תקילס

?םיאתמ הז ימל
תושיכר עוציב םהישלוגל רשפאל םיניינועמה םיקפסל המיאתמ יארשא יסיטרכ תקילס תכרעמ
.תמא ןמזב טנרטניאב

?דבוע הז דציכ ?ליחתהל דציכ
ויתוחוקל תא בייחל ןיינועמה קפס .רתאב תוריהמבו תולקב תבלתשמו רתויב השימג תכרעמה
תלבק ךילהת .יארשאה יסיטרכ תורבחמ רושיא לבקל שרדנ טנרטניאב יארשא סיטרכ תועצמאב
הקילס תכרעמ י"עו חטבואמ ספוטמ עצבתי בויחהש ךכב הנתומ ךא ,בר ןמז חקול וניא רושיאה
החלצהב תדבועו יארשאה יסיטרכ תורבח י"ע תרשואמ תכרעמה .יארשאה תורבח י"ע תרשואמה
.לארשיב תוחוקל רפסמ לצא
יסיטרכ תרבחמ רושיא תשקבמ תכרעמה ,רושיא לע ץחולו יארשא סיטרכ יטרפ אלממ חוקל רשאכ
רשפאמה רטמרפ רזחומ יהשלכ היעב תמייק םאו רושיא רפסמ לבקתמ ןיקת לכהו הדימב .יארשאה
.לארשיב תוחוקל רפסמ לצא החלצהב

םיריחמ
:ישדוח ריחמו הנקתה ריחממ בכרומ ריחמה
250$ תכרעמה תנקתה
תורשואמ תואקסע 1000 לכ רובע 50$ ישדוח בויח

תואקסע עוציב חוויד
תוחוד תגצה רשפאמה web לוהינ קשממ תכרעמל

ףסונ עדימ
ףסונ עדימ תלבקו רשק תריציל ןאכ ץחל

אחסון windows 2000
Unix אחסון
דיוור אלקטרוני
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי
מערכת להצפנת ואבטחת נתונים
03-5627070:וישכע ורשקתה תונמזהלו םיטרפל
67013 ביבא לת ,6 לט עפש ,מ"עב זייווניא - תורומש תויוכזה לכ