דף הבית
הרבחה תודוא | רשק תריצי
support center:
user: psw:

רשק תריצי
 
:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחאב רשק ונתיא רוציל ןתינ
:אבה ספוטה יולימ י"ע .1
(הבוח תודשה לכ:הרעה)
:יטרפ םש
:ינורטקלא ראוד
:ןופלט
:(שי םא)רתאה תבותכ
:העדוהה ןכות
info@on-web.co.il ינורטקלא ראוד חולשמ י"ע .2
9-18 תועשה ןיב 'ה-'א םימי , 03-5627070 :'סמ ןופלטב
(תוליעפה תועש רחאל העדוה ריאשהל ןתינ)
.3
אחסון windows 2000
Unix אחסון
דיוור אלקטרוני
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי
מערכת להצפנת ואבטחת נתונים
03-5627070:וישכע ורשקתה תונמזהלו םיטרפל
67013 ביבא לת ,6 לט עפש ,מ"עב זייווניא - תורומש תויוכזה לכ