דף הבית
הרבחה תודוא | רשק תריצי
support center:
user: psw:

תודוא

טנרטניאב תוחכונ יתורש תקפסמ הרבחה .1998 ב טנרטניאב הכרד תא הלחה מ"עב זייווניא תרבח
םיפסונ םיתוריש קפסל הלחה הרבחה םינשה ךלהמב .תונימאו תורש ,תויעוצקמ לע שגד תמיש ךות
.ינורטקלאה רחסמה םוחתבו עדימ תחטבא םוחתב ,ינורטקלאה רווידה םוחתב היתוחוקלל

וא תולקת אלל הפוצר הלועפ םירשפאמו רתויב ההובג המרב םיקזחותמה םימדקתמ םיתרש הרבחל
.ךרדה לכ ךרואל חוקלה תא ווליש םימושי יחתפמ ללוכ םידבועה תווצ .תוליפנ

םע דחי ,וז הדבוע .הובג ספ בחורב ילארשיה טנרטניאה תמוצל םירבוחמו לארשיב םימקוממ וניתרש
.םינימאו םיריהמ םירתא וניתוחוקלל הנקמ ,הלועמ הקוזחתו קזח תרש


Inwise was founded in 1998. Inwise developed the first personalized Newsletter software application designed for the personal computer.

Newsletter software product development is in its sixth generation. With its original success, each generation of the software includes technological and feature advances that continue to set the standard within the email marketing industry. Now, with Newsletter Enterprise, our latest release, an emarketing professional has the tools needed to implement and manage email projects from any browser, anywhere in the world!

Inwise Software products are implemented by large and small organizations to send personalized emails to customers, prospects, members or subscribers. We have great customer support, we offer the ability to try-before-you-buy and we offer a 100% money-back guarantee because we believe in our product.

For any additional information please feel free to contact us at info@inwise.co.il

Inwise Ltd.
6 shefa tal street.
Tel-Aviv 67013
Israel
אחסון windows 2000
Unix אחסון
דיוור אלקטרוני
מערכת לסליקת כרטיסי אשראי
מערכת להצפנת ואבטחת נתונים
03-5627070:וישכע ורשקתה תונמזהלו םיטרפל
67013 ביבא לת ,6 לט עפש ,מ"עב זייווניא - תורומש תויוכזה לכ